Danh Sách Khóa Học

STT Tên khóa học Mô tả Trạng thái
1 Sàng lọc, can thiệp ngắn và chuyển gửi điều trị rối loạn sử dụng chất gây nghiện
Kiến thức
1. Trình bày khái niệm rối loạn sử dụng chất và các loại chất gây nghiện thường gặp
2. Phân tích được những đặc trưng cơ bản của tiếp cận SBIRT
3. Trình bày được công cụ sàng lọc nguy cơ lạm dụng chất chuẩn
4. Mô tả kế hoạch triển khai SBIRT tại cơ sở lâm sàng của mình
Kỹ năng
1. Sử dụng được hiệu quả bộ công cụ sàng lọc chuẩn
2. Trình diễn can thiệp ngắn đối với vấn đề lạm dụng chất của bệnh nhân
3. Thực hiện được bộ công cụ sàng lọc chuẩn
4. Thực hành và phản hồi can thiệp ngắn sử dụng phương pháp phỏng vấn tạo động lực
Thái độ
1. Thể hiện thái độ trung lập, không phán xét khi trao đổi vấn đề sử dụng chất của bệnh nhân
2. Quan tâm tới nguy cơ của vấn đề sử dụng chất của bệnh nhân
Xem lớp đăng ký