Danh Sách Khóa Học

STT Tên khóa học Mô tả Trạng thái
1 Quản lý chất lượng dịch vụ tại bệnh viện
1. Nêu được khái niệm về chất lượng theo các quan niệm;
2. Phân biệt hai quan niệm về chất lượng (Big Q and Little q)
3. Phân tích được các mô hình tam giác chất lượng, ngôi nhà chất lượng và ô vuông chất lượng;
4. Phân tích được khái niệm về quản lý chất lượng
5. Phân biệt được sự khác nhau giữa hai trường phái quản lý chất lượng ISO và TQM.
6. Phân tích được các nguyên lý chung của quản lý chất lượng.
7. Trình bày được nguyên lý về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý chất lượng và xây dựng được một đội hình làm việc tại một số cơ sở y tế.
8. Trinh bày được các bước của quản lý chất lượng;
9. Thực hành được một số bước QLCL trong một số cơ sở y tế.
Xem lớp đăng ký
2 Quản lý nguồn nhân lực y tế
1. Trình bày được khái niệm và vai trò của nguồn nhân lực y tế và quản lý nguồn nhân lực y tế. Phân tích được những bất cập về nguồn nhân lực y tế Việt Nam hiện nay.
2. Trình bày được một số học thuyết về con người và động cơ, động lực thúc đẩy con người.
3. Trình bày được các nguyên tắc, quy trình và nội dung cơ bản về quản lý nguồn nhân lực y tế (Phân tích công việc; Tuyển dụng và sử dụng nhân lực; Đào tạo và phát triển nhân lực; Đánh giá và quản lý hiệu quả thành tích công việc; Phương pháp quản lý nhân lực )
4. Trình bày được khái niệm, phong cách và một số kỹ năng của người quản lý lãnh đạo.
Xem lớp đăng ký