Danh Sách Khóa Học

STT Tên khóa học Mô tả Trạng thái
1 Đánh giá hiệu quả chương trình can thiệp sức khỏe cộng đồng
1. Trình bày các bước của quy trình và các tiêu chí của một đánh giá can thiệp sức khoẻ cộng đồng tốt.
2. Trình bày một số thiết kế đánh giá can thiệp thường sử dụng và các yếu tố cân nhắc trọng lựa chọn thiết kế đánh giá .
3. Lựa chọn được một thiết kế đánh giá phù hợp với một can thiệp mà học viên muốn đánh giá
4. Trình bày được các tiêu chí của chí số đánh giá và một số đo lường hiệu quả thường sử dụng
5. Lựa chọn được chỉ số đánh giá và đo lường hiệu quả phù hợp với thiết kế can thiệp mà học viên lựa chọn
Xem lớp đăng ký
2 Đánh giá một số yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm
1. Trình bày được tình hình BKLN và gánh nặng bệnh tật ở trên thế giới và ở Việt Nam
2. Trình bày được các nguyên tắc và giải pháp cơ bản của chương trình phòng chống một số BKLN
3. Trình bày được định nghĩa và các yếu tố nguy cơ của một số BKLN
4. Trình bày được phương pháp yếu tố nguy cơ (theo phương pháp STEPwise của Tổ chức Y tế Thế giới) và giám sát mắc bệnh và tử vong một số BKLN
5. Trình bày được các biện pháp dự phòng bước 1 và bước 2 cho một số BKLN
Xem lớp đăng ký
3 Giám sát và phát hiện bệnh truyền nhiễm
Kiến thức
1. Trình bày được định nghĩa, mục tiêu, ứng dụng của giám sát dịch tễ học.
2. Trình bày được hệ thống giám sát dịch tễ học bệnh truyền nhiễm.
3. Trình bày được những thuộc tính/tiêu chí cần thiết để có được một hệ thống giám sát có chất lượng cao.
4. Trình bày được các loại hình giám sát dịch tễ học và các nguồn dữ liệu giám sát.
5. Trình bày được các bước tiến hành giám sát bệnh truyền nhiễm và yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng số liệu giám sát
Kỹ năng
1. Phân tích được sự khác biệt về tổ chức hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm theo thông tư 48 với thực tiễn hệ thống giam sát của địa phương. Gọi tên được loại hình và phương pháp giám sát bệnh truyền nhiễm của địa phương đang triển khai.
2. Thảo luận được qui trình giám sát ca bệnh tại cộng đồng và ưu nhược điểm.
3. Phân tích được những tồn tại liên quan tới chất lượng số liệu giám sát và những yếu tố ảnh hưởng.
Xem lớp đăng ký
4 Khái niệm và chỉ số cơ bản trong phân tích bệnh truyền nhiễm
Kiến thức
1. Trình bày được những khái niệm và nguyên lý cơ bản của dịch tễ học bệnh truyền nhiễm.
2. Trình bày được quá trình dịch và phân loại bệnh truyền nhiễm.
3. Trình bày được những chỉ số cơ bản cần tính toán trong phân tích sự lây truyền của bệnh truyền nhiễm.
Kỹ năng
1. Phân tích và phiên giải được ý nghĩa của các khái niệm liên quan tới bệnh truyền nhiễm.
2. Phân tích và liệt kê được những số đo mắc bệnh tử vong còn thiếu trong báo cáo bệnh truyền nhiễm của đơn vị.
3. Tính toán được và phiên giải được các số đo mắc bệnh, tử vong trong một báo cáo bệnh truyền nhiễm.
Xem lớp đăng ký