Đại học Y Hà Nội
(Hanoi Medical university)

Đơn vị: Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà A1 - Trường Đại học Y Hà Nội

Website: www.sdh.mu.edu.vn

Điện thoại: + 844.8523798 (130/164)

Fax: + 844.8525115

Email: saudaihocyhn@gmail.com