SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

  BAN LÃNH ĐẠO


GS.TS. Tạ Thành Văn
Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội
PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

      

TS. Nguyễn Ngọc Long
Phó Trưởng Phòng QLĐTSĐH

PGS.TS. Lê Minh Giang
Trưởng Phòng QLĐTSĐH

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà
Phó Trưởng Phòng QLĐTSĐH

  SƠ ĐỒ TỔ CHỨC