SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

  BAN LÃNH ĐẠO

     

GS.TS. Tạ Thành Văn

Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo SĐH và NCKH

PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng

Trưởng phòng QLĐTĐH

ThS. Nguyễn Ngọc Long

Phó trưởng phòng QLĐTĐH

  SƠ ĐỒ TỔ CHỨC