Danh Sách chủ đề đào tạo

STT Tên chủ đề Mô tả Thông tin khóa học
1 Dị ứng - Miễn dịch Các khóa học cập nhật kiến thức về Dị ứng - Miễn dịch Danh sách khóa học
2 Chẩn đoán hình ảnh Các khóa đào tạo ngắn hạn, CME về Chẩn đoán hình ảnh Danh sách khóa học
3 Thống kê y học Cập nhật kiến thức Danh sách khóa học
4 Gây mê hồi sức Cập nhật kiến thức về Gây mê hồi sức Danh sách khóa học
5 Ung thư Cập nhật kiến thức về ung thư Danh sách khóa học
6 Thống kê y học Các khóa đào tạo cập nhật kiến thức về thống kê y học Danh sách khóa học
7 Lão khoa Các khóa đào tạo cập nhật kiến thức Lão khoa Danh sách khóa học
8 Dinh dưỡng Các khóa đào tạo cập nhật kiến thức về Dinh dưỡng Danh sách khóa học
9 HIV/AIDS Các khóa đào tạo về HIV/AIDS Danh sách khóa học
10 Quản lý y tế Các khóa đào tạo cập nhật kiến thức về Quản lý bệnh viện Danh sách khóa học