Danh Sách Khóa Học

STT Tên khóa học Mô tả Trạng thái
1 Đánh giá một số yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm
1. Trình bày được tình hình BKLN và gánh nặng bệnh tật ở trên thế giới và ở Việt Nam
2. Trình bày được các nguyên tắc và giải pháp cơ bản của chương trình phòng chống một số BKLN
3. Trình bày được định nghĩa và các yếu tố nguy cơ của một số BKLN
4. Trình bày được phương pháp yếu tố nguy cơ (theo phương pháp STEPwise của Tổ chức Y tế Thế giới) và giám sát mắc bệnh và tử vong một số BKLN
5. Trình bày được các biện pháp dự phòng bước 1 và bước 2 cho một số BKLN
Xem lớp đăng ký
2 Giám sát và phát hiện bệnh truyền nhiễm
Kiến thức
1. Trình bày được định nghĩa, mục tiêu, ứng dụng của giám sát dịch tễ học.
2. Trình bày được hệ thống giám sát dịch tễ học bệnh truyền nhiễm.
3. Trình bày được những thuộc tính/tiêu chí cần thiết để có được một hệ thống giám sát có chất lượng cao.
4. Trình bày được các loại hình giám sát dịch tễ học và các nguồn dữ liệu giám sát.
5. Trình bày được các bước tiến hành giám sát bệnh truyền nhiễm và yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng số liệu giám sát
Kỹ năng
1. Phân tích được sự khác biệt về tổ chức hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm theo thông tư 48 với thực tiễn hệ thống giam sát của địa phương. Gọi tên được loại hình và phương pháp giám sát bệnh truyền nhiễm của địa phương đang triển khai.
2. Thảo luận được qui trình giám sát ca bệnh tại cộng đồng và ưu nhược điểm.
3. Phân tích được những tồn tại liên quan tới chất lượng số liệu giám sát và những yếu tố ảnh hưởng.
Xem lớp đăng ký
3 Khái niệm và chỉ số cơ bản trong phân tích bệnh truyền nhiễm
Kiến thức
1. Trình bày được những khái niệm và nguyên lý cơ bản của dịch tễ học bệnh truyền nhiễm.
2. Trình bày được quá trình dịch và phân loại bệnh truyền nhiễm.
3. Trình bày được những chỉ số cơ bản cần tính toán trong phân tích sự lây truyền của bệnh truyền nhiễm.
Kỹ năng
1. Phân tích và phiên giải được ý nghĩa của các khái niệm liên quan tới bệnh truyền nhiễm.
2. Phân tích và liệt kê được những số đo mắc bệnh tử vong còn thiếu trong báo cáo bệnh truyền nhiễm của đơn vị.
3. Tính toán được và phiên giải được các số đo mắc bệnh, tử vong trong một báo cáo bệnh truyền nhiễm.
Xem lớp đăng ký
4 Sàng lọc, can thiệp ngắn và chuyển gửi điều trị rối loạn sử dụng chất gây nghiện
Kiến thức
1. Trình bày khái niệm rối loạn sử dụng chất và các loại chất gây nghiện thường gặp
2. Phân tích được những đặc trưng cơ bản của tiếp cận SBIRT
3. Trình bày được công cụ sàng lọc nguy cơ lạm dụng chất chuẩn
4. Mô tả kế hoạch triển khai SBIRT tại cơ sở lâm sàng của mình
Kỹ năng
1. Sử dụng được hiệu quả bộ công cụ sàng lọc chuẩn
2. Trình diễn can thiệp ngắn đối với vấn đề lạm dụng chất của bệnh nhân
3. Thực hiện được bộ công cụ sàng lọc chuẩn
4. Thực hành và phản hồi can thiệp ngắn sử dụng phương pháp phỏng vấn tạo động lực
Thái độ
1. Thể hiện thái độ trung lập, không phán xét khi trao đổi vấn đề sử dụng chất của bệnh nhân
2. Quan tâm tới nguy cơ của vấn đề sử dụng chất của bệnh nhân
Xem lớp đăng ký
5 Thăm dò chức năng thông khí
Kiến thức
+ Trình bày được chỉ định, chống chỉ định và đọc kết quả thăm dò chức năng thông khí.
Thái độ
+ Nhân thức được việc đọc đúng kết quả chức năng thông khí giúp đánh giá mức độ tắc nghẽn.
Thực hành
+ Chỉ định được cho bệnh nhân thăm dò chức năng thông khí.
+ Thao tác được các bước đo chức năng thông khí.
+ Đọc kết quả chức năng thông khí.
Xem lớp đăng ký
6 Cập nhật chẩn đoán và điều trị hen
Kiến thức
+ Trình bày được chẩn đoán xác định hen.
+ Trình bày được các thuốc điều trị hen.
+ Trình bày được điều trị cơn hen nặng.
+ Trình bày đánh giá kiểm soát hen.
+ Trình bày được chỉ định, chống chỉ định và đọc kết quả khí máu động mạch.
Thái độ
+ Nhận thức được việc theo dõi quản lý bệnh nhân hen tại các tuyến, xử trí kịp thời đợt cấp của hen, tránh quá tải tại các bệnh viện trung ương
+ Nhân thức được việc đọc đúng kết quả khí máu động mạch.
Thực hành
+ Chẩn đoán và điều trị hen phế quản.
+ Hướng dẫn được cách sử dụng các dụng cụ phân phối thuốc.
+ Thao tác được các bước làm khí máu động mạch.
+ Đọc kết quả khí máu động mạch.
Xem lớp đăng ký
7 Chẩn đoán, điều trị viêm phổi và áp xe phổi
Kiến thức
+ Trình bày được chẩn đoán và điều trị viêm phổi.
+ Trình bày được chẩn đoán và điều trị áp xe phổi.
+ Trình bày được lựa chọn kháng sinh theo căn nguyên nhiễm khuẩn.
+Trình bày được chỉ định và kỹ thuật phục hồi chức năng hô hấp
Thái độ:
+Nhận thức được vai trò của chẩn đoán và điều trị viêm phổi và áp xe phổi.
+Nhận thức được vai trò của phục hồi chức năng hô hấp.
Thực hành:
+Chẩn đoán và điều trị viêm phổi, áp xe phổi.
+Biết cách lựa chọn kháng sinh theo căn nguyên nhiễm khuẩn.
+Thực hành được kỹ thuật phục hồi chức năng hô hấp.
Xem lớp đăng ký
8 Chẩn đoán và điều trị giãn phế quản
Kiến thức
+ Trình bày được chẩn đoán xác giãn phế quản.
+ Trình bày được chẩn đoán hội chứng xoang phế quản.
+ Trình bày được điều trị giãn phế quản.
+ Trình bày được một số phương pháp điều trị ho máu .
+Trình bày được các hình thái tổn thương giãn phế quản trên phim chụp CLVT ngực.
+Trình bày được chỉ định và kỹ thuật phục hồi chức năng hô hấp
Thái độ
+Nhận thức được vai trò của chẩn đoán và điều trị giãn phế quản, hội chứng xoang phế quản
+Nhân thức được việc phân tích đúng các tổn thương giãn phế quản trên phim chụp CLVT ngực .
+Nhận thức được vai trò của phục hồi chức năng hô hấp.
Thực hành
+Chẩn đoán và điều trị giãn phế quản, hội chứng xoang phế quản.
+Biết cách xử trí ho máu.
+Phân tích được các hình thái tổn thương giãn phế quản trên phim chụp CLVT ngực.
+Thực hành được kỹ thuật phục hồi chức năng hô hấp.
Xem lớp đăng ký
9 Quản lý chất lượng dịch vụ tại bệnh viện
1. Nêu được khái niệm về chất lượng theo các quan niệm;
2. Phân biệt hai quan niệm về chất lượng (Big Q and Little q)
3. Phân tích được các mô hình tam giác chất lượng, ngôi nhà chất lượng và ô vuông chất lượng;
4. Phân tích được khái niệm về quản lý chất lượng
5. Phân biệt được sự khác nhau giữa hai trường phái quản lý chất lượng ISO và TQM.
6. Phân tích được các nguyên lý chung của quản lý chất lượng.
7. Trình bày được nguyên lý về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý chất lượng và xây dựng được một đội hình làm việc tại một số cơ sở y tế.
8. Trinh bày được các bước của quản lý chất lượng;
9. Thực hành được một số bước QLCL trong một số cơ sở y tế.
Xem lớp đăng ký
10 Quản lý nguồn nhân lực y tế
1. Trình bày được khái niệm và vai trò của nguồn nhân lực y tế và quản lý nguồn nhân lực y tế. Phân tích được những bất cập về nguồn nhân lực y tế Việt Nam hiện nay.
2. Trình bày được một số học thuyết về con người và động cơ, động lực thúc đẩy con người.
3. Trình bày được các nguyên tắc, quy trình và nội dung cơ bản về quản lý nguồn nhân lực y tế (Phân tích công việc; Tuyển dụng và sử dụng nhân lực; Đào tạo và phát triển nhân lực; Đánh giá và quản lý hiệu quả thành tích công việc; Phương pháp quản lý nhân lực )
4. Trình bày được khái niệm, phong cách và một số kỹ năng của người quản lý lãnh đạo.
Xem lớp đăng ký