Danh Sách Học Viên

STT Họ Tên Ngày Sinh Nơi sinh
1 Đậu Minh Quang 01/09/1966 Nghệ An
2 Lê Văn Thơm 02/11/1982 Nghệ An
3 Hồ Văn Thân 12/12/1958 Nghệ An
4 Phan Kim Thìn 17/04/1964 Nghệ An
5 Trần Thái Đông 26/03/1984 Nghệ An
6 Lê Văn Hoàn 01/07/1982 Nghệ An
7 Trần Quang Khải 15/05/1965 Nghệ An
8 Sơn Thu Hằng 01/09/1967 Nghệ An
9 Dương Phúc Chung 06/04/0978 Nghệ An
10 Phạm Thị Trường 27/10/1978 Nghệ An