Danh Sách Học Viên

STT Họ Tên Ngày Sinh Nơi sinh
1 Nguyễn Văn Lượng 20/09/1982 Nghệ An
2 Đinh Thị Lan Hương 17/03/1972 Nghệ An
3 Nguyễn Tất Hùng 15/04/1968 Nghệ An
4 Lê Văn Sáu 19/05/1970 Nghệ An
5 Trần Thị Hòa 20/02/1973 Nghệ An
6 Đậu Cử Nhân 03/10/1972 Nghệ An
7 Châu Thị Bích Thủy 03/09/1969 Nghệ An
8 Trịnh Đức Minh 03/09/1974 Nghệ An
9 Nguyễn Xuân Thức 02/01/1965 Nghệ An
10 Thái Đình Lâm 20/09/1970 Nghệ An