Danh Sách Học Viên

STT Họ Tên Ngày Sinh Nơi sinh
1 Trần Văn Thuyên 19/10/1983 Nghệ An
2 Nguyễn Hoài Nam 09/07/1967 Nghệ An
3 Nguyễn Đình Khuê 11/16/1966 Nghệ An
4 Đặng Anh Tuấn 07/07/1964 Nghệ An
5 Nguyễn Hữu Thọ 10/10/1966 Nghệ An
6 Nguyễn Khánh Toàn 21/09/1984 Nghệ An
7 Thái Doãn Công 19/08/1979 Nghệ An
8 Nguyễn Đình Tạo 16/01/1974 Nghệ An
9 Lưu Đình Bình 05/02/1982 Thanh hóa
10 Phan Thế Long 03/10/1961 Nghệ An