Danh Sách Học Viên

STT Họ Tên Ngày Sinh Nơi sinh
1 Ngô Quang Kiên 06/06/1983 Nghệ An
2 Trần Thị Lê Na 01/07/1981 Nghệ An
3 Hà Thị Thoa 09/04/1964 Nghệ An
4 Nguyễn Hữu Hồng 17/11/1976 Nghệ An
5 Nguyễn Cảnh Thắng 25/08/1971 Nghệ An
6 Nguyễn Thị Thu Hòa 10/11/1972 Hòa Bình
7 Lô Thị Hiền Lô Thị Hiền Nghệ An
8 Phạm Xuân Dũng 11/05/1981 Nghệ An
9 Hồ Văn Thăng 10/03/1978 Nghệ An
10 Lương Hồng Thanh 25/12/1983 Nghệ An