Danh Sách Học Viên

STT Họ Tên Ngày Sinh Nơi sinh
1 Mạc Thành Linh 01/02/1988 Nghệ An
2 Đặng Tân Minh 7/10/1968 Nghệ An
3 Trần Đức Đại 19/04/1968 Nghệ An
4 Lang Văn Thái 18/08/1972 Nghệ An
5 Sầm Thị Thu 29/03/1975 Nghệ An
6 Nguyễn Viết Hiển 17/05/1981 Nghệ An
7 Nguyễn Văn Thìn 07/05/1974 Nghệ An
8 Nguyễn Đình Hợp 28/05/1983 Nghệ An
9 Lê Thị Giang 12/03/1977 Nghệ An
10 Phan Thế Dũng 18/03/1984 Nghệ An