Danh Sách Học Viên

STT Họ Tên Ngày Sinh Nơi sinh
1 Nguyễn Thị Diễm Thương 08/05/1978 Nghệ An
2 Nguyễn Xuân Chung 20/03/1986 Nghệ An
3 Phan Văn Huy 05/05/1981 Nghệ An
4 Vũ Thế Hùng 31/10/1979 Nghệ An
5 Nguyễn Hùng Mạnh 29/04/1980 Nghệ An
6 Nguyễn Tiễn Dũng 20/06/1966 Hà Tĩnh
7 Hồ Ngọc Thái 15/09/1976 Nghệ An
8 Trần Đức Sâm 02/12/1969 Nghệ An
9 Nguyễn Trường Sơn 26/10/1981 Nghệ An
10 Phan Thị Thành Thảo 01/01/1992 Nghệ An