Danh Sách Học Viên

STT Họ Tên Ngày Sinh Nơi sinh
1 Đinh Tiến Đức 12/10/1970 Nghệ An
2 Lương Văn Phùng 15/01/1967 Nghệ An
3 Nguyễn Thị Thu Cúc 19/05/1965 Nghệ An
4 Nguyễn Tâm Thành 11/07/1973 Nghệ An
5 Luyện Văn Trịnh 07/09/1969 Nghệ An
6 Nguyễn Song Hà 22/11/1970 Hà Tĩnh
7 Nguyễn Hữu Cường 22/05/1979 Nghệ An
8 Bùi Công Trử 21/9/1965 Nghệ An
9 Nguyễn Hải Tân 12/10/1971 Nghệ An
10 Trương Lệ Thi 15/11/1983 Nghệ An